Bekijk webshop
categorieën
Algemene voorwaarden
Inhoudsopgave

Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
Artikel 3. Levertijd
Artikel 4. Afname, transport en lossing
Artikel 5. Prijs
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Verhuur diverse apparatuur
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid
Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van GLC groep B.V. gevestigd te Eindhoven
Quinten Matsyslaan 33, Eindhoven (hierna te noemen: “Leverancier”).

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voorzover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2        Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1        Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot 30 dagen na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.

2.2        Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van leverancier is uitsluitend deze bevestiging verbindend.

2.3        Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 3. Levertijd

3.1        Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Artikel 4. Afname, transport en lossing

4.1        Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van Leverancier.

4.2        Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staat ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft medegedeeld, is afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijke termijn na deze mededeling tot afname verplicht.

4.3        Indien het transport van de te leveren zaken door of vanwege Leverancier geschiedt is afnemer verplicht zorg te (doen) dragen voor de redelijkerwijs snelst mogelijke lossing van het transportmiddel, nadat dit op de overeengekomen plaats van bestemming is aangekomen.

4.4        Niet-nakoming door afnemer van een verplichting genoemd in één van de vorige twee leden geeft Leverancier het recht de zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en de kosten hiervan aan afnemer in rekening te brengen zonder dat afnemer het recht heeft de betaling van de overeengekomen prijs op te schorten.

Artikel 5. Prijs

5.1        Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro’s, exclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten terzake van vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Voor een overzicht van deze kosten kunt u de Leverancier raadplegen om deze toe te zenden.

5.2        Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiebelastingen, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als hiervoor genoemd, optreedt – ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten der overeenkomst voorziene of voorzienbare omstandigheden – heeft de Leverancier het recht te harer keuze, hetzij een evenredige verhoging aan de afnemer in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voorzover die niet is uitgevoerd te ontbinden.

Artikel 6. Betaling

6.1        Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn van 30 dagen aan Leverancier betalen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassing van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.

6.2        Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.

6.3        Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerder met 1,5%.

6.4        Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 40 euro tot een bedrag van 2.500 euro, bedragen daar boven staat een bijpassend percentage aan toegerekend.

6.5        Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens aan opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

Artikel 7. Verhuur diverse apparatuur

7.1        De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met afnemer. De huurtijd vangt aan op de dag, dat het gehuurde met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op het transport naar huurder is gesteld, of indien overeengekomen is dat de huurder het gehuurde zal afhalen, op de dag welke hiervoor is overeengekomen. De huurtijd eindigt op de dag, waarop het gehuurde, met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke onderdelen op de opslagplaats van Leverancier is aanvaard.

7.2        Voor de huurprijs wordt gewerkt met verschillende tarieven te weten: huur per dag, huur per week, huur per maand.

7.3        De Leverancier behoudt zicht het recht voor te allen tijde, derhalve ook na het aangaan van de huurovereenkomst, van afnemer, ter nakoming van diens verplichtingen uit de huurovereenkomst, voldoening van een waarborgsom te eisen, welke zal worden verrekend na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat het gehuurde door Leverancier is ontvangen en gecontroleerd.

7.4        Aanvullende voorwaarden staan opgenomen in de algemene verhuurvoorwaarden, op te vragen bij de leverancier en meegeleverd bij elke verhuurovereenkomst. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1        Alle door de leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen.

8.2        Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling vereist is, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in het geval dat:
1. afnemer langer dan 2 maanden in verzuim verkeert;
2. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
3. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer.

8.3        Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Artikel 9. Kwaliteit en garantie, aansprakelijkheid

9.1        Reclameringen terzake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend.

9.2        Leverancier staat in voor redelijke gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geleverde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geleverde zaken voorzover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier garandeert nimmer, ook niet indien vooraf een monster van het geleverde aan afnemer is verstrekt, dat het geleverde geschikt is voor verwezenlijking van het doel waarvoor afnemer het geleverde wenst aan te wenden, te verbruiken of te verwerken. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven terzake het geleverde.

9.3        Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen terzake de geleverde zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.

9.4        Leverancier is op geen enkele andere wijze dan in het vorige lid bedoeld aansprakelijk voor door afnemer, in welke vorm dan ook geleden schade, voor zover niet in strijd met enige geldende dwingend rechtelijke bepaling. In geval van onrechtmatige daad van leverancier of haar (leidinggevende) ondergeschikten is Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel.

9.5        Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in de vorige leden gestelde.

Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

10.1      Leverancier is bevoegd te harer keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, een en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen:
1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voorzover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden;
2. vertraagde of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
3. transport moeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voorzover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen;
4. één of meer omstandigheden als genoemd in artikel 8.2 onder a t/m c.

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1      Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2      Alle geschillen, voorvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij afnemer binnen één maand nadat Leverancier schriftelijk een beroep op het onderhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3      Alle geschillen, voorvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een niet in Nederland gevestigde afnemer zullen worden beslecht door een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de aan te wijzen scheidsman zal elk der partijen een scheidsman aanwijzen. De alsdan aangewezen scheidsmannen zullen gezamenlijk het geschil beslechten volgens het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.