Bekijk webshop
categorieën
Algemene voorwaarden webshop
Inhoudsopgave

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Het aanbod
Artikel 4. De overeenkomst
Artikel 5. Herroepingsrecht
Artikel 6. Kosten in geval van herroeping
Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8. De prijs
Artikel 9. Conformiteit en Garantie
Artikel 10. Levering en uitvoering
Artikel 11. Betaling
Artikel 12. Klachtenregeling
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Algemene Voorwaarden Webshop Gas Las Centrum

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@test.gaslascentrum.nl

Gas Las Centrum is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Gas Las Centrum worden aangepast.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

GLC Groep B.V. hierna te noemen Gas Las Centrum.

Contactgegevens
Gas Las Centrum
Quinten Matsyslaan 33
5642 JC Eindhoven
040 - 2814144
info@test.gaslascentrum.nl
www.gaslascentrum.nl

BTW NL809434969B01

KvK 17133695

Openingstijden
Ma t/m Vr: 08.00 - 17.00 uur
Za: 09.00 - 13.00 uur

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gas Las Centrum en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Gas Las Centrum en de klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Schriftelijk al dan niet elektronisch. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Gas Las Centrum zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Gas Las Centrum is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Gas Las Centrum gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Gas Las Centrum niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gas Las Centrum kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen

 • de eventuele kosten van verzending

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Gas Las Centrum de prijs garandeert

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is

 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

 • de gedragscodes waaraan Gas Las Centrum zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gas Las Centrum onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Gas Las Centrum is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gas Las Centrum passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Gas Las Centrum daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Gas Las Centrum kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Gas Las Centrum op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Gas Las Centrum zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gas Las Centrum deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Heerroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Gas Las Centrum bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Gas Las Centrum retourneren, conform de door Gas Las Centrum verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Gas Las Centrum.

4. Het kenbaar maken dient de klant voorafgaand aan Gas Las Centrum te doen via e-mail of een telefonische melding. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Gas Las Centrum heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Gas Las Centrum dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door Gas Las Centrum tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen sublimeren, verdampen, bederven of verouderen;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Gas Las Centrum geen invloed heeft;

Artikel 8. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Gas Las Centrum producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Gas Las Centrum geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gas Las Centrum dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk - en zetfouten is Gas Las Centrum niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

1. Gas Las Centrum staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Gas Las Centrum er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Gas Las Centrum, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Gas Las Centrum kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 na levering aan Gas Las Centrum schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van Gas Las Centrum komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Gas Las Centrum is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

 • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Gas Las Centrum en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 10. Levering en uitvoering

1. Gas Las Centrum zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Gas Las Centrum geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Gas Las Centrum het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gas Las Centrum zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Gas Las Centrum.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Gas Las Centrum tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Gas Las Centrum bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Betaling

1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en zijn exclusief BTW. Na het plaatsen van een product in de winkelwagen, wordt het BTW bedrag duidelijk vermeld.

2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

3. Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4. De klant kan betalen door middel van Ideal (België: Bancontact/Mister Cash of KBC/CBC), of overboeking vooraf. Als de betaling door Gas Las Centrum ontvangen is, verzend Gas Las Centrum de bestelling zo spoedig mogelijk. Gas Las Centrum streeft ernaar om artikel(en) binnen 4 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan de pakketdienst.

5. Bij betaalmethode overboeking vooraf* ontvangt je een orderbevestiging met daarop de betaalgegevens voor je betaling. Volg de betaalinstructies op van Mollie Payments (betaalpartner Webshop Gas Las Centrum). Let op: voer het betaalkenmerk in en zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn ingevuld.

6. Zodra de betaling bij Gas Las Centrum is binnengekomen wordt de bestelling in behandeling genomen.

7. Betalen bij afhalen. Het is ook mogelijk om contant te betalen of pinnen bij het afhalen van het product bij Gas Las Centrum vestiging Eindhoven.

8. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

9. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gas Las Centrum te melden.

10. In geval van wanbetaling van de klant heeft Gas Las Centrum behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

*Als de klant voor vooruitbetaling kiest, wordt de leveringstermijn verlengd, de bestelling zal pas worden verzonden als de betaling is ontvangen. De klant dient bij overschrijving vooraf rekening te houden met een overboektijd van 1 tot 3 werkdagen.

Artikel 12. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gas Las Centrum, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Om de klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen dient de klant, indien van toepassing, Gas Las Centrum van de volgende gegevens te voorzien:

 • (bedrijfs)naam, adres en telefoongegevens;

 • een heldere omschrijving van de klacht;

 • de aanleiding van de klacht of de persoon waarover de klacht gaat;

 • de datum en het tijdstip waarop de klacht ontstond.

De klacht dient gemeld te worden door een e-mail te sturen naar info@test.gaslascentrum.nl.

De klacht kan ook schriftelijk ingediend worden:
Gas Las Centrum
Quinten Matsyslaan 33
5642 JC Eindhoven

2. Bij Gas Las Centrum ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gas Las Centrum binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Gas Las Centrum en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.